Παροχές


Σίτιση


Ασφαλιστική κάλυψη


 Μηνιαία επίσκεψη παιδιάτρου

Εκπαίδευση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα


Καθοδήγηση γονέων πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίαςΔιαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία

 Φροντίδα για την ατομική καθαριότητα   των παιδιών     και των χώρων 

 Μέριμνα για την σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών