Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Κ.Δ.Α.Π. Trolls Academy δημιουργήθηκε με πρωταρχική στόχευση τη διαμόρφωση παιδιών ικανών να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π. Trolls Academy είναι οι εξής:

  • Επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
  • Βιωματική μάθηση
  • Εξατομικευμένη - διαφοροποιημένη ενασχόληση

Επικοινωνιακή προσέγγιση

Η αγγλική γλώσσα αντιμετωπίζεται λειτουργικά και επικοινωνιακά. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα δεν διδάσκεται, αλλά κατακτάται. Με απλά λόγια, η εκμάθησή της στηρίζεται σε γλωσσικές πράξεις που δεν αποτελούν διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά στηρίζονται στην εκμάθηση αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (καθημερινότητα, επαφή με φίλους, παιχνίδι κ.α.).

Σχετικά με την επικοινωνιακή προσέγγιση εδώ

Βιωματική μάθηση

Η βιωματική μάθηση στηρίζεται στη σημασία που έχει η εμπειρία για την κατάκτηση γνώσης. Αποτελεί απάντηση στις παιδαγωγικές πρακτικές που επιβάλλουν την αποστήθιση και απομνημόνευση. Αντίθετα με αυτές, η βιωματική μάθηση αξιοποιεί όλο το φάσμα των ικανοτήτων των παιδιών, ενώ συνδυαζόμενη με την ανακαλυπτική μάθηση δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να κατανοήσουν το πώς μαθαίνουν. Με τον τρόπο αυτό η κατάκτηση της γνώσης είναι πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα και πιο ουσιαστική.

Περισσότερα για τη βιωματική μάθηση εδώ.

Διαφοροποιημένη μάθηση

Η αρχή της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη μάθηση (differentiated learning) αποβλέπει στο να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ανεξαιρέτως σε όλα τα παιδιά, μέσα όμως από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα ξεχωριστά βιώματά του, τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, το προσωπικό του στυλ μάθησης, το πολιτισμικό του υπόβαθρο, την αυτο-αντίληψή του.

Περισσότερα για τη διαφοροποιημένη μάθηση εδώ.Δραστηριότητες

Το σύνολο των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, ενώ περιστρέφεται γύρω από τους παρακάτω άξονες, πάντα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας:

  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Δραστηριότητες ενσυναίσθησης
  • Δραστηριότητες ανάπτυξης της ρητορικής ικανότητας
  • Κατασκευές
  • Μαγειρική
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Δραστηριότητες STEM